تاثیر جایگزینی پودر لارو سوسک زرد (Tenebrio molitor) در سطوح مختلف بر کارایی رشد و فعالیت آنزیم های پروتئازی بچه ماهی کپور گلگون (Cyprinus rubrofuscus)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در مطالعه حاضر، تاثیر جایگزینی پودر ماهی با پودر لارو سوسک زرد (Tenebrio molitor) (TM) بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیم های پروتیازی (تریپسین و پروتیاز قلیایی) بچه ماهی کپور گلگون (Cyprinus rubrofuscus) (وزن متوسط: 15/0± 95/0) به مدت 8 هفته بررسی شد. پنج جیره آزمایشی با سطوح جایگزینی صفر (جیره شاهد)، 25 (D1)،50 (D2)، 75 (D3) و100% (D4) پودر ماهی همسان از نظر پروتیین و انرژی با پودر TM در 3 تکرار تهیه گردید. بررسی شاخص های افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و شاخص وضعیت نشان داد با افزایش میزان پودر TM تا 50% (جیره های شاهد، D1 و D2) در جیره های آزمایشی اختلاف معنی داری وجود نداشت ولی در سطوح جایگزینی بالاتر از 50% (D3 و D4) کاهش معنی داری در شاخص های ذکر شده مشاهده گردید (P<0.05). بالاترین میزان ضریب تبدیل غذایی در جیره های شاهد و D1  بود که با سایر تیمارها اختلاف معنی داری نشان داد (P<0.05). همچنین میزان نرخ بقاء در جیره های آزمایشی 100% بود. شاخص های کارایی مصرف چربی و پروتیین در جیره های D1 و D2 با جیره شاهد تفاوت معنی داری نداشتند. میزان فعالیت آنزیم های تریپسین و پروتیاز قلیایی در روده بچه ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد با جیره های D1 و D2 تفاوت معنی داری نداشت ولی نسبت به جیره های D3 و D4 افزایش معنی داری را نشان داد (P<0.05). براساس نتایج این تحقیق جایگزینی پودر ماهی با پودر TM تا 50% خللی بر شاخص های رشد و فعالیت آنزیم های پروتیازی وارد نکرده و می تواند قابل انجام باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
410 تا 422
لینک کوتاه:
magiran.com/p2395360 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!