ارزیابی ریسک مواجهه با باقیمانده سموم کلرپیریفوس و دیازینون در گوجه فرنگی گلخانه ای تحت شرایط گلخانه و فرآیندهای بعد از برداشت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

برنامه های ترویجی و آموزشی از اقدامات و روش های مختلفی برای مشاوره و راهنمایی کشاورزان در مورد سازگاری با تغییرات آب و هوا استفاده می کنند.. رضایت کشاورزان از این برنامه های ترویجی و آموزشی ابزاری مناسب برای بررسی اثربخشی این برنامه ها می باشد. از این منظر، مطالعه عوامل موثر بر رضایت از برنامه های ترویجی و آموزشی می تواند به برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش کشاورزی به طور کلی و ترویج کشاورزی به طور خاص برای بهبود کیفیت این برنامه ها کمک کند. بنابراین، مقاله حاضر، عوامل موثر بر رضایت و وفاداری کشاورزان را از برنامه های ترویجی و آموزشی مرتبط با سازگاری و مقابله با تغییرات اقلیم بررسی می کند. جامعه آماری این تحقیق متشکل از کلیه کشاورزان شرکت کننده در این برنامه ها در استان فارس، شهرستان مرودشت است. طبق جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان (1970) ، در مجموع 150 کشاورز شرکت کننده در این برنامه های ترویجی و آموزشی به عنوان نمونه آماریانتخاب شد. شرکت کنندگان از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده از شرکت کنندگان با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، متغیرهای تحقیق از روایی و پایایی مطلوبی برخوردارند. متغیرهای تناسب بسته های ترویجی و ارزش درک شده از مهمترین عوامل موثر بر رضایت از برنامه های ترویجی و آموزشی بودند. علاوه بر این دو متغیر، عوامل دیگری از جمله تصویر یا وجهه ظاهری، احساسات، بازده اقتصادی درک شده و عوامل ظاهری فیزیکی برنامه های آموزشی تاثیر مستقیم بر رضایت و تاثیرات غیرمستقیم بر وفاداری به این برنامه ها داشتند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
321 تا 336
لینک کوتاه:
magiran.com/p2395445 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!