بررسی رابطه واسطه های تحصیلی با راهبردهای شناختی- فراشناختی و باورهای انگیزشی در کودکان دارای اختلالات یادگیری خاص

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ واسطه های تحصیلی با راهبردهای شناختی- فراشناختی و باورهای انگیزشی در کودکان دارای اختلالات یادگیری خاص بود.

مواد و روش ها

روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع چهارم تا ششم ابتدایی بودند که در سال تحصیلی 97-98 به مراکز اختلالات یادگیری شهر تهران مشغول آموزش بودند و تعداد 202 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های سبک های یادگیری (کولب، 1985)، راهبردهای شناختی- فراشناختی (داوسون و مک‌اینری ، 2005) و باورهای انگیزشی (پینریچ و دی گروت، 1990) جمع آوری و به کمک نرم افزارSPSS نسخه 20 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج تحلیل داده ها نشان داد پیش بینی واسطه های تحصیلی بر راهبردهای شناختی- فراشناختی و باورهای انگیزشی و مولفه‌های آن معنادار است (0/001>P). به ترتیب باورهای انگیزشی بیشترین مقدار؛ یعنی 0/51 ، راهبردهای شناختی 0/41 و راهبردهای فراشناختی 0/32 از واریانس واسطه های تحصیلی را پیش بینی می کنند.

نتیجه گیری

واسطه های تحصیلی با راهبردهای شناختی- فراشناختی و باورهای انگیزشی در کودکان دارای اختلالات یادگیری خاص رابطه دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
20 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2395919 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!