عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان باوی استان خوزستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
از جمله چالش‎های اساسی در حوزه کشاورزی که در سال‎های اخیر تشدید گردیده، مسئله تغییر کاربری اراضی می‎باشد. این مسئله در طولانی مدت، اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شدیدی به مناطق روستایی و یا حتی فراتر از آن مناطق وارد خواهد کرد. عوامل زیادی بر تغییر کاربری اراضی تاثیر دارد و با شناخت آنها می‎توان سیاست‎های موثری جهت کاهش این بحران تدوین نمود. هدف تحقیق حاضر تحلیل عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان باوی می‎باشد. این مطالعه با روش کیفی انجام گردید. جامعه آماری بکار رفته در این پژوهش شامل کشاورزان شهرستان باوی است که اراضی کشاورزی خود را به صورت مجاز و غیرمجاز تغییر کاربری داده‎اند. روش نمونه‎گیری بر مبنای اصول روش "گلوله برفی" انجام شد. جمع‎آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با کاربران انجام و اطلاعات به دست آمده از مصاحبه‎ها مورد تحلیل قرار گرفت. عوامل اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و قانونی و توسعه بی رویه فضایی به عنوان علل تغییر کاربری اراضی کشاورزی شناسایی شدند. با توجه به نتایج، توصیه‎هایی برای اصلاح و بهبود وضعیت فعلی تغییر بی رویه کاربری اراضی در منطقه مطالعه شده ارایه گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2396390 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!