طبقه بندی و تحلیل روند تغییر کاربری اراضی محیط شهری با استفاده از تصاویر چند زمانه لندست: مطالعه موردی در منطقه بوشهر

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با توجه به رابطه پیچیده بین کاربری اراضی و عوامل محیطی که بر معیشت انسان تاثیر می گذارد، پایش تغییرات و تهیه نقشه کاربری اراضی برای بسیاری از مطالعات از جمله برنامه ریزی شهری، تغییرات آب و هوایی و نظارت بر محیط زیست مهم است. در این مطالعه نقشه تغییرات کاربری اراضی منطقه بوشهر با روش طبقه بندی نظارت شده و بر روی سه تصویر لندست در زمان های (1990، 2000 و 2018) تهیه گردید. طبقه بندی تصاویر با استفاده از بارزسازی تصاویر و تفسیر بصری بهبود یافت. هشت طبقه کاربری اراضی شناسایی و نقشه آن ها تهیه گردید. نتایج نشان داد که تغییر کاربری که طی سه دهه گذشته اتفاق افتاده، به طور موثری بر تغییرات کاربری اراضی منطقه اثر گذاشته است. روند تغییرات کاربری در دوره مطالعه نشان می دهد که اراضی کشاورزی با مساحت 07/29 هکتار و درصد تغییرات 19/30 و اراضی مسکونی با مساحت 78/15 هکتار و درصد تغییرات 39/16 روند افزایش را نشان داده است. مساحت اراضی بایر 15/4 هکتار با درصد تغییرات 31/4-، اراضی شور 66/11 هکتار با درصد تغییرات 11/12- و شن زارها 21/5 هکتار با درصد 41/5- کاهش داشته است. افزایش در سطح کاربری کشاورزی و مسکونی قابل ملاحظه بود، درحالی که از سطح اراضی بایر، شوره زار و شن زار کاسته شده است. این تغییرات در کاربری اراضی، در اثر سیاست های منطقه ای و افزایش فعالیت های انسانی (فعالیت کشاورزی و ساخت و ساز) اتفاق افتاده است. با مشخص شدن این تغییرات، سیاست های لازم برای مدیریت بهتر کاربری اراضی ارایه می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
167 تا 186
لینک کوتاه:
magiran.com/p2396400 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!