ارزیابی مولد هواشناسی SHArP جهت شبیه سازی داده های دمای هوا در چند نمونه اقلیمی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

دمای هوا متغیری بنیادی در مطالعات اقلیمی- کشاورزی به ویژه مدلهای زراعی، تعیین نیاز آبی و تغییر اقلیم است.علیرغم سهولت اندازه گیری و فراگیری دسترسی به این کمیت، تکمیل خلاهای اماری و نیاز به داده های آینده، توسعه مولدهای هواشناسی را ضروری نموده است. در این مطالعه، مولد استوکاستیک SHArP برای شبیه سازی دمای بیشینه و کمینه در مقیاس روزانه مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور از داده های مشاهداتی دمای بیشینه و کمینه و همچنین داده های مدل اقلیمیCMIP5 CNRM-در چهار ایستگاه سینوپتیک کرمان، اهواز، کرج و تبریز طی دوره آماری 2015-2000 استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون(0.78 تا 0.93) و سنجه های خطا نشان داد همبستگی بالا و معنی داری بین داده های مشاهداتی ایستگاهی و داده های مدل اقلیمی وجود دارد. برونداد مدل اقلیمی نسبت به داده های مشاهداتی فروبرآوردی بود. نتایج مقایسه داده های دمای تولید شده توسط مدل SHArP نشان می دهد همبستگی بالا و معنی داری بین داده های مشاهداتی و داده های شبیه سازی شده وجود دارد. به طوریکه ضریب همبستگی پیرسون در ایستگاه های مورد بررسی بین 0.80 تا 0.95 می باشد که بیشترین مقدار این ضریب مربوط به دمای بیشینه است. همچنین مدل SHArp مقدار دما را کمتر از داده های دیدبانی براورد می کند. در مجموع، یافته های این پژوهش نشانگر توانایی مناسب این مولد در شبیه سازی داده های دمای هوا می باشد و می تواند به عنوان روشی برای تکمیل خلاء های آماری استفاده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
4 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2396516 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!