ارزشیابی دوره های آموزش و بهسازی استراتژیک براساس مدل استراتژیک نوئه: مورد مطالعه (مجتمع آموزشی راه رشد)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی دوره های آموزش و بهسازی استراتژیک با استفاده از مدل آموزش و بهسازی استراتژیک نویه در مجتمع آموزشی راه رشد به انجام رسیده تا با مشخص کردن جایگاه سازمان در مسیر تعالی راه رسیدن به قله کیفیت را برای آن هموارتر سازد.

مواد و روش ها

 روش تحقیق از نوع آمیخته (کمی-کیفی) بود؛ در بخش کمی، توصیفی از نوع پیمایشی و در بخش کیفی پدیدارشناسی. جامعه آماری، کارکنان بخش اجرایی و آموزشی مجتمع آموزشی راه رشد تهران (N=200) بودند که به روش تصادفی ساده و با فرمول کوکران 132 نفر به عنوان نمونه برای بخش کمی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها در بخش کمی از پرسش نامه محقق ساخته براساس مدل آموزش و بهسازی استراتژیک نویه استفاده و اعتبار پرسشنامه توسط صاحب نظران تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.948 محاسبه گردید. روش تحلیل داده ها در این بخش مشتمل بر آمار توصیفی و آمار استنباطی (یو من ویتنی و کروسکال والیس) بود. چالش های موجود در دوره های آموزش و بهسازی استراتژیک تحت عنوان بخش کیفی پژوهش مورد شناسایی قرار گرفت. جامعه آماری بخش کیفی مشتمل بر مدیران و معاونان آموزشی و معلمان با سابقه بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ملاک محور، تعداد 15 نفر انتخاب و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام شد. در این بخش، برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از تکنیک کدگذاری سه مرحله ای اشتراس و کوبین استفاده شد.

بحث و نتیجه گیری

 نتایج پژوهش حاصل نشان داد که در فرایند رقابت، نیازسنجی، برون سپاری دوره های آموزش و بهسازی، کار تیمی و تسهیم دانش، رضایتمندی و جابجایی شغلی و کاهش زمان و هزینه های دوره ها چالش هایی وجود دارد. در ادامه کار، برای چگونگی رفع این چالش ها پیشنهادات و سازوکارهایی شناسایی شد که شامل شش مقوله اصلی "برنامه ریزی آموزشی استراتژیک"، "بازنگری در شرایط نیازسنجی"، برگزاری دوره های آموزشی گروهی با نظارت و مشارکت گروه ها"، بهره مندی از مزایای برون سپاری در شرایط ایده آل، مدیریت بهبود و اصلاح دوره ها با همکاری واحد نظارت و ارزشیابی و اقدامات سازمانی" می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2397613 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!