تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد پرستاران نظامی در ایران: یک مطالعه چند مرحله ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

اصلاح نظام ارزیابی عملکرد نیروی پرستاری در حوزه بهداشت و درمان نیروهای مسلح یکی از چالش های مدیران این حوزه در کشور محسوب می شود. لذا این پژوهش با هدف تدوین شاخص های عملکردی نیروی پرستاری در حوزه بهداشت و درمان نیروهای مسلح ایران انجام شده است.

روش ها

مطالعه حاضر، یک پژوهش کاربردی و از نوع ترکیبی و چندمرحله ای است که به صورت مقطعی طی سال های 1400-1398 در مراکز درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام شد. مشارکت کنندگان شامل 36 صاحب نظر در حوزه پرستاری بودند. به منظور جمع آوری اطلاعات از مطالعه کتابخانه ای، نمونه گیری هدفمند، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته، تدوین پرسشنامه نیمه باز، برگزاری جلسات پنل خبرگانی و روش دلفی استفاده شد. داده ها نیز به روش تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اهمیت معیارهای شناسایی شده نیز از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی براساس طیف لیکرت 5تایی و با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در نرم افزار Matlab مشخص شد.

یافته ها

براساس نتایج، 33 شاخص عملکردی برای پرستاران نظامی کشور در چهار دسته توانمندی های شرایط ویژه (10 شاخص)، توانمندی های نظامی (7 شاخص)، توانمندی های فرماندهی و رهبری (4 شاخص) و توانمندی های پایه پرستاری (12 شاخص) شناسایی و میزان اهمیت هر یک تعیین شد.

نتیجه گیری

نتایج مطالعه نشان داد که در فرآیند ارزشیابی عملکرد پرستاران نظامی، توانمندی های شرایط ویژه و توانمندی های پایه پرستاری از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. از این رو پیشنهاد می شود که شاخص های شناسایی شده در این پژوهش، می تواند در تصمیم گیری های کلان مدیریتی در حوزه های آموزش، تربیت و مدیریت عملکرد پرستاران نظامی مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
829 تا 838
لینک کوتاه:
magiran.com/p2397773 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!