نقوش جانوری در سوزندوزی بالاق های زنان ترکمن به مثابه بازنمایی انگاره های فرهنگی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پوشاک محلی هر قوم نشانه ای از هویت اجتماعی، جغرافیایی، مذهبی و فرهنگی ایشان ارزیابی می شود. در این بین، پژوهش درباره لباس های ترکمنی به ویژه شلوارهای زنانه به عنوان عنصر مهمی از این ترکیب اهمیت خود را عیان خواهد داشت چراکه همواره این نوع خاص از پوشش به عنوان یکی از بسترهای اصلی رودوزی ترکمن با بازه وسیعی از آرایه های تزیینی ازجمله نقوش جانوری محل توجه بوده است. با این حساب هدف این پژوهش، شناسایی نقوش جانوری در سوزن دوزی بالاق های ترکمنی و جستجو در مضمون آنها جهت بازشناسی انگاره های فرهنگی ایشان است پس پرسش آن خواهد بود: نقوش جانوری در سوزن دوزی شلوارهای زنان ترکمن (بالاق) در چه قالبی تعریف شده و بر کدام مفاهیم دلالت دارد؟ نتیجه این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از هر دو طیف مطالعات اسنادی و میدانی نشان می دهد نقوش جانوری در بالاق های زنانه به صورت انتزاعی تعریف می شود تا آن اندازه که گاه تنها یک عضو از بدن حیوان به منزله تمامیت جانور به نمایش درمی آید. از زاویه معنایی نیز زن ترکمن به سبب زندگی در دامان طبیعت نه فقط گره خوردگی خود با محیط اطراف را به نمایش درمی آورد که تاثیر باورهای کهن اجداد خویش را در بستری از نقوش نمایان می سازد.
زبان:
فارسی
صفحات:
93 تا 103
لینک کوتاه:
magiran.com/p2399410 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!