اثر روغن‎ های معدنی، پالیزین و بوپروفزین روی فراسنجه های جدول زیستی کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montrouzieri (Col.: Coccinellidae)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montrouzieri Mulsant از عوامل مفید در باغ های مرکبات علیه شپشک های گیاهی می باشد. اثر چهار تیمار حشره کش در غلظت توصیه شده شامل روغن معدنی EC 1 درصد، روغن معدنی مایونز 1 درصد، صابون حشره کش پالیزین 5/2 در هزار و بوپروفزین 5/0 در هزار به همراه تیمار شاهد (آب) روی فراسنجه های جدول زیستی کفشدوزک شکارگرC. montrouzieri تعیین شد. آزمایش روی لاروهای سن چهارم کفشدوزک انجام و از نتاج افراد بالغ ظاهر شده برای ارزیابی جدول زیستی استفاده شد. کمترین میانگین تعداد تخم های گذاشته شده مربوط به تیمار بوپروفزین (6/50 عدد تخم) بود که این مقدار در حدود 8/2 برابر کمتر از شاهد (5/146 عدد تخم) بود. همه ترکیبات آزمایش شده به جز روغن مایونز 1 درصد، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) و نرخ خالص تولید مثل (R0) را در مقایسه با شاهد به طور معنی داری کاهش دادند. فراسنجه های جدول زیستی کفشدوزک کریپتولموس در تیمار با بوپروفزین از سایر تیمارها بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتند و در تیمارهای روغن معدنی EC و پالیزین با تیمار روغن مایونز اختلاف معنی دار آماری نداشتند. طبق نتایج، از کاربرد همزمان بوپروفزین در مدیریت تلفیقی شپشک های گیاهی به همراه کفشدوزکC. montrouzieri اجتناب شود. پس از تایید نتایج با انجام آزمایش های مزرعه ای، می توان از ترکیبات جایگزین نظیر روغن های معدنی و پالیزین استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2399526 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!