سنجش اثر گذاری مدیریت جهادی بر رفتار نوآورانه و خلاقیت سازمانی در مناطق یازده گانه شهرداری های شهرستان شیراز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر رفتار نوآورانه و خلاقیت سازمانی در مناطق یازده گانه شهرداری های شهرستان شیراز انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش گردآوری داده ها توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه کارکنان مناطق یازده گانه گانه شهرداری های شهرستان شیراز که بر اساس اطلاعات به دست آمده تعداد آنها 7064 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 364 به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات میدانی در این پژوهش، پرسشنامه می باشد که از پرسشنامه خلاقیت سازمانی (مکانگو)، مدیریت جهادی (سلطانی) و رفتار نوآورانه (میسمان و مولدر) تشکیل شده است. روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظرات پنج تن از خبرگان این حوزه مورد تایید قرار گرفت و در نهایت استاد راهنما نیز پرسشنامه ها را تایید کردند. و برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و مشخص شدن نرمال بودن متغییر با توجه به آزمون کولموگروف-اسمیرنوف با استفاده از نرم افزار Spss و Amos از آزمون آماری تحلیل مسیر جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برای بررسی رابطه بین متغییرها استفاده گردید
زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2399850 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!