شناسایی عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی در شبکه بانکداری در شرایط تحریم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
بانکها در نقش موسسات مالی و خدماتی، نقش تعیین کننده ای را در گردش پول و ثروت دارند و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایران برخوردارند. بانکها با کارکرد واسطه گرهای مالی، نقش تامین نیازهای مالی برای واحدهای تولیدی و بازرگانی را بر عهده دارند روش این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش از نوع داده بنیاد است. جامعه آماری این مطالعه در بخش کیفی شامل کلیه صاحب نظران و خبرگان و مدیران سازمان بانک توسعه صادرات ایران در سال 1399 است. برای تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه از روش داده بنیاد و همچنین نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد، عوامل موثر بر الگوی تاب آوری سازمانی شامل: 1-عوامل علی (گسترش ارتباطات، اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی قوانین و توانمند سازی مدیریت)، 2-راهبردهای تعاملی (برنامه ریزی سازمانی، گسترش کیفیت خدمات و استراتژی موثر سازمانی)، 3- شرایط مداخله گر (حمایت دولت و تنظیم سیاست های پولی و مالی) و 4-عوامل زمینه ای (مشارکت سازمانی، منابع انسانی توانمند و رضایت کارکنان) می باشد. ضمن اینکه پدیده محوری بررسی عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی در شرایط تحریم بوده است و پیامدهای این مدل ایجاد
زبان:
فارسی
صفحات:
121 تا 143
لینک کوتاه:
magiran.com/p2399854 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!