بهبود تخصیص منابع اینترنت اشیاء در محاسبات مه با استفاده از نظریه بازی غیر همکارانه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در سیستم های شبکه ای مبتنی بر اینترنت اشیاء از یک معماری مدرن به نام محاسبات مه استفاده می شود. در معماری محاسبات مه ارایه ی خدمات داده اقتصادی و کم تاخیر است. این مقاله به حل چالش اصلی تخصیص منابع محاسباتی در رایانش مه می پردازد. حل چالش تخصیص منابع  منجر به افزایش سود، صرفه جویی اقتصادی و استفاده ی بهینه از سیستم های محاسباتی می شود. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم ترکیبی تعادل نش و الگوریتم مزایده، تخصیص منابع بهبودیافته است. در روش پیشنهادی، به هر بازیکن یک ماتریس اختصاص داده شده است. ماتریس هر بازیکن شامل تخصیص گره های مه، مشترکین خدمات داده و اپراتورهای خدمات داده است. در هر مرحله از الگوریتم، هر بازیکن بر اساس راهبرد سایر بازیکنان بهترین راهبرد را تولید می کند. نتایج پژوهش نشان از برتری بهره وری گره مه و بهره وری اپراتور خدمات داده در روش پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم بازی استکلبرگ دارد. اولین مقایسه بر اساس تغییرات مشترکین صورت گرفته است که بهره وری گره مه با 240 مشترک استفاده شده در روش پیشنهادی 8/6852 بوده و در روش استکلبرگ با شرایط یکسان 2/5510 می باشد. دومین مقایسه بر اساس نرخ سرویس بلوک های کنترلی منابع (μ) می باشد که بهره وری اپراتور خدمات داده ای با μ=4 در روش پیشنهادی 1.35E+07 بوده و در روش استکلبرگ با شرایط یکسان 1E+7 می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
147 تا 158
لینک کوتاه:
magiran.com/p2399890 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!