تاثیر رخساره ها و فرآیندهای دیاژنزی بر قطر گلوگاه حفرات در سازند داریان، بخش مرکزی خلیج فارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این مطالعه، تاثیر رخساره و دیاژنز بر قطر گلوگاه حفرات در 110متر از رسوبات یک چاه، از سازند داریان در بخش مرکزی خلیج فارس را بررسی می کند. تعداد 390 مقطع نازک، 160 داده تخلخل و تراوایی مغزه بررسی شد. مطالعات پتروگرافی، به شناسایی 9 ریزرخساره در پنج زیرمحیط منجر شد که در محیط رمپ کربناته نهشته شده است. مهم ترین فرآیندهای دیاژنزی، شامل میکرایتی شدن، سیمانی شدن، تراکم، شکستگی و نوشکلی است که در طی مراحل مختلف دیاژنز دریایی، جوی و تدفینی، رسوبات سازند داریان را تغییر داده اند. عدد وینلند محاسبه و با داده های تزریق جیوه مقایسه شد. بررسی این عدد به تفکیک ریزرخساره ها، نشان داد دو ریزرخساره مادستون آهکی با لایه بندی ظریف و اربیتولینا وکستون به علت بافت گل پشتیبان، وجود میکرایت، وجود کانی های رسی مسدودکننده حفرات، تراکم و سیمانی شدن، کم ترین قطر گلوگاه (R35 <1/0 میکرون) را دارند؛ در مقابل، ریزرخساره بایوکلاست پلویید پکستون-گرینستون محیط شول، به علت بافت دانه پشتیبان، کم بودن فراوانی میکرایت، وجود شکستگی های باز، بالاترین قطر گلوگاه حفرات (1> R35> 5/0 میکرون) را از میان کل ریزرخساره ها داشته است. در تعدادی از این نمونه ها، سیمانی شدن و فشردگی، باعث کاهش قطر گلوگاه حفرات شده و آنها را به واحدهایی با مقدار R35 بین 1/0 تا 5/0 میکرون منتقل کرده است. داریان بالایی و داریان پایینی، بر ریزرخساره ها با قطر گلوگاه بالا (1> R35> 5/0 میکرون) و متوسط (5/0> R35> 1/0 میکرون) منطبق اند و کیفیت مخزنی خوبی دارند؛ در مقابل بخش هوار، بر ریزرخساره های با قطر گلوگاه کوچک تر (R35> 1/0 میکرون) منطبق و تقریبا فاقد کیفیت مخزنی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2400054 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!