ارزیابی مخاطرات زیست محیطی ناحیه تسوج براساس روش تصمیم گیری چند متغیره

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
منطقه مورد مطالعه ناحیه تسوج، استان آذربایجان شرقی، می باشد که بخشی از محدوده را نواحی کوهستانی و بخشی دیگر را قسمتی از دشت تسوج تشکیل می دهد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مناطق دارای پتانسیل بالای رخداد فرونشست، زمین لرزه و زمین لغزش در ناحیه تسوج، براساس عوامل تاثیرگذار بر وقوع آنها و با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) می باشد. در این پژوهش تاثیر افت سطح آب زیرزمینی و خطر فرونشست ناشی از آن مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین افت سطح ایستابی در محدوده مطالعاتی حدود 6 متر محاسبه گردید و مناطق دارای ریسک بالای فرونشست مشخص شد. جهت پهنه بندی مخاطرات مورد اشاره، 15 معیار، سطح ایستابی آب زیرزمینی، افت سطح آب زیرزمینی، شیب، جهت شیب، فاصله از آبراهه، کاربری اراضی، ارتفاع، لیتولوژی، فاصله از گسل، عمق زمین لرزه، طول گسل، فاصله از مرکز سطحی زمین لرزه، بزرگای زمین لرزه، فاصله از جاده و بارندگی مورد استفاده قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل از این مطالعه به ترتیب معیارهای تراز سطح آب زیرزمینی، فاصله از گسل و لیتولوژی بیشترین تاثیر را بر روی خطر وقوع فرونشست، زمین لرزه و احتمال وقوع زمین لغزش ناحیه دارند و همین طور بیشترین مناطق مربوط به پهنه با خطر بالای فرونشست، زمین-لرزه و زمین لغزش به ترتیب در قسمت های مرکزی و جنوبی دشت، قسمت های شرقی و شمالی منطقه و نواحی کوهستانی و پرشیب در شمال و شرق منطقه واقع شده اند. بنابراین با مطالعه نقشه های پهنه بندی حاصل و شناسایی نقاط با پتانسیل بالای خطر در حوضه، می توان اثرات زیان بار آنها را در عرصه های منابع طبیعی و سایر بخش ها کاهش داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
856 تا 876
لینک کوتاه:
magiran.com/p2400490 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!