بررسی الگوی رابطه ای سرمایه ی روانشناختی، معنویت و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

سرمایه ی روانشناختی یکی از شاخص های روانشناسی مثبت است. معنویت یک ایمان و اعتقاد واقعی است. بهزیستی روانی شامل دریافت های فرد از میزان هماهنگی بین هدف های معین و ترسیم شده با پیامدهای عملکردی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین متغیرهای سرمایه ی روانشناختی، معنویت و بهزیستی روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام شد.

روش کار

این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی و از نظر ماهیت؛ توصیفی-همبستگی، از نوع الگویابی معادلات ساختاری است. نمونه ی این مطالعه، 201 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام می باشند که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد سرمایه ی روانشناختی با چهار زیر مقیاس، معنویت با چهار زیر مقیاس و بهزیستی روانشناختی با شش زیر مقیاس استفاده شده و داده ها به کمک روش های آماری و الگوی معادلات ساختاری (SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

متغیرهای سرمایه روان شناختی، معنویت و بهزیستی روان شناختی با هم در ارتباطند و بین آنها دو به دو رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

نتیجه گیری

در این پژوهش تاثیر دو متغیر سرمایه ی روان شناختی و معنویت بر بهزیستی روان شناختی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که بین سرمایه ی روانشناختی و بهزیستی روان شناختی از طریق معنویت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2400584 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.