پیش بینی خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان: نقش هوش (فرهنگی و معنوی) و سلامت اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

بدون شک سلامت اجتماعی و ابعاد هوش (معنوی و فرهنگی) نقش برانگیزاننده مهمی در ایجاد و ارتقا خودکارآمدی کارآفرینانه دارند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش (فرهنگی و معنوی) و سلامت اجتماعی در خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان بود.

روش کار

مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان مشغول به فعالیت در پارک علم و فناوری و واحدهای فناور وابسته به پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در بازه زمانی اردیبهشت تا تیرماه 1398 بودند، 144 نفر دانشجو بر اساس جدول گجرسی و مورگان به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسش نامه های هوش فرهنگی آنگ و همکاران، هوش معنوی کینگ، سلامت اجتماعی کییز و شاپیرو و خودکارآمدی کارآفرینانه دی نابل و همکاران پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان با نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که همبستگی بین هوش فرهنگی، هوش معنوی و سلامت اجتماعی با خودکارآمدی مثبت و معنادار بود (01/0>p). همچنین نتایج نشان داد مولفه های هوش فرهنگی، 5/39 درصد، مولفه های هوش معنوی 3/47 و مولفه های سلامت اجتماعی 55 درصد از واریانس خودکارآمدی کارآفرینانه را تبیین می کنند (01/0>p).

نتیجه گیری

با توجه به نتایج پژوهش، توجه مسیولان و متصدیان نظام آموزشی به نقش عوامل موثر ازجمله سلامت اجتماعی، هوش فرهنگی و هوش معنوی در افزایش خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان از ضروریات این پژوهش است.

زبان:
فارسی
صفحات:
59 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2400585 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.