ارایه الگوی انگیزه های رفتاری و قصد حضور مجدد هواداران باشگاه های حرفه ای فوتبال (مورد مطالعه: باشگاه فوتبال نساجی مازندران)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تماشاگران در مسابقات، یکی از بزرگترین سرمایه های است که تیم های ورزشی می توانند در اختیار داشته باشند لذا در مسابقات ورزشی، توجه به جلب رضایت به منظور جذب تماشاگران اهمیت فراوانی دارد. به همین منظور هدف اصلی پژوهش حاضر ارایه الگوی انگیزه های رفتاری و حضور مجدد هواداران  باشگاه های حرفه ای فوتبال می باشد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران تیم فوتبال نساجی مازندران بوده اند. حجم نمونه بی نهایت و اندازه نمونه برابر با 384 نفر می باشد. همچنین برای محاسبه حجم نمونه از فرمول‌ کوکران برای جوامع نامحدود‌ استفاده شد. محقق با مطالعه ی متغییرهای بسیاری از مقالات خارجی پرسشنامه محقق ساخته ای را تهیه نموده است. که روایی آن توسط ده تن از اساتید خبره و پایایی آن آلفایی کرونباخ تایید گردیده است. آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق مدل یابی معادلات ساختاری ESM  و تحلیل عامل تاییدی CFA بودند. یافته های پژوهش نشان می دهد که همه عوامل این پژوهش شامل جذابیت، نوع ورزش، برنامه زمانی مسابقات، مکان برگزاری بازی ها، شرایط اقتصادی، علاقه به بازیکنان، عوامل احساسی(انگیختگی)، تفریح، ایمنی و امنیت، تعامل اجتماعی، نمایش(نتیجه مسابقه)، ترویج و مصرف از طریق رسانه تاثیر مثبت و معناداری بر انگیزه های رفتاری و قصد حضور مجدد تماشاگران باشگاه فوتبال نساجی مازندران دارند. لذا با توجه به اهمیت بحث درآمدزایی و لزوم خودکفایی باشگاه ها در بخش اقتصادی پیشنهاد می شود مدیران باشگاه نساجی مازندران از نتایج این پژوهش در جهت جلب رضایت تماشاگران و حضور مجدد آنان در ورزشگاه استفاده کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
36 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2401911 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!