بررسی تاثیر تراز آب شیرین رودخانه، چگالی آب دریا و کارآیی سیستم پرده ی حباب هوا در جلوگیری از پیشروی آب شور در آب های سطحی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پیشروی آب شور دریا به سمت رودخانه باعث تنزل کیفیت آب شیرین می شود. کنترل هیدرولیکی پیشروی آب دریا به منظور کاستن از تبعات منفی آن، مستلزم شناخت هر چه بهتر مکانیزم های موثر در آن است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا با مدل سازی عددی نفوذ شوری در آب سطحی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوینت به بررسی تاثیر تغییر چگالی آب دریا و همچنین تراز آب رودخانه در میزان نفوذ شوری پرداخته شود. همچنین سیستم پرده ی حباب هوا به عنوان راهکاری برای جلوگیری از پیشروی شوری بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که چگالی آب دریا و تراز آب رودخانه با میزان پیشروی آب شور رابطه ی مستقیم دارند. بدین گونه که به ازاء افزایش 2/0 درصد چگالی آب دریا، میزان پیشروی آب شور به میزان 86 درصد بیشتر می شود و با کاهش 19 درصدتراز رودخانه، نفوذ شوری به میزان 45 درصد کاهش می یابد. همچنین سیستم پرده ی حباب هوا با ایجاد جریان چرخشی از پیشروی آب شور در آب شیرین جلوگیری می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2402201 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!