تحلیل عاملی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر رضایتمندی و حضور مجدد هوادران باشگاه فوتبال نساجی مازندران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

برنامه های آمیخته بازاریابی نمایانگر فعالیت های اساسی مدیران بازاریابی است، به طوری که پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی باید برنامه نظام مندی برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر ” تحلیل عاملی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر رضایتمندی و حضور مجدد هوادران باشگاه فوتبال نساجی مازندران” بود. روش تحقیق همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران یکی از بازی های خانگی تیم نساجی مازندران در فصل 1399-1398 که بلیت تهیه کرده و به ورزشگاه رفتند، بود. در این تحقیق  حجم جامعه بی نهایت در نظر گرفته شده است لذا  اندازه نمونه برابر با 384 شده است. همچنین برای محاسبه حجم نمونه در این پژوهش از فرمول‌ کوکران برای جوامع نامحدود‌ استفاده شده است‌. عوامل پرسشنامه از مطالعه مقالات پیشین در این زمینه استخراج شده است. روایی پرسشنامه توسط ده تن از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون الفای کرونباخ محاسبه گردید. در این تحقیق نتایج و اطلاعات حاصله در دو بخش توصیفی و استنباطی بررسی شد که در بخش توصیفی مشخصه های آماری همچون جداول فراوانی، میانگین، میانه، مد و انحراف معیار آورده شد و در بخش استنباطی جهت نرمال بودن توزیع داده ها از از آزمون  کولموگوروف-اسمیرنوف (K-S) و نیز جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری(SEM)، با استفاده از نرم افزار لیزرل، استفاده شده است. یافته ها نشان داد که عناصر آمیخته بازاریابی بر رضایت مندی و حضور مجدد هوادران باشگاه فوتبال تاثیر دارد. از آنجا که بخش قابل توجهی از درآمد باشگاه های حرفه ای فوتبال از حضور هواداران در ورزشگاه ها تامین می شود، لذا پیشنهاد می شود باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران از نتایج پژوهش حاضر در جهت رضایتمندی و حضور مجدد هوادارانشان در استادیوم های ورزشی استفاده نمایند

زبان:
فارسی
صفحات:
16 تا 29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2402552 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!