مقایسه دگزامتازون، پتدین و کتامین وریدی در پیشگیری از لرز بعد از عمل در بیماران بیهوشی عمومی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اهداف

 لرز بعد از عمل برای بیمار ناخوشایند و آزاردهنده است و در بیمارانی که بیهوشی عمومی می شوند تا 65 درصد موارد رخ می دهد. مکانیسم های گوناگونی برای بروز لرز بعد از عمل بیان شده است. لرز بعد از بیهوشی می تواند عوارضی از قبیل: عوارض قلبی عروقی، خونریزی و عفونی ایجاد کند. در این مطالعه تاثیر داروهای دگزامتازون، پتدین و کتامین در پیشگیری از بروز لرز بعد از بیهوشی عمومی مقایسه شده است.

مواد و روش ها

در این مطالعه 164 بیمار با ASA کلاس یک و دو در محدوده 20 تا 60 سال بیهوشی عمومی با جراحی های ارتوپدی، اورولوژی و جراحی عمومی وارد مطالعه شدند. این مطالعه دوسویه کور تصادفی با گروه کنترل دارونما بود. بیماران به چهار گروه 41 نفری تقسیم شدند. بعد از القای بیهوشی و قبل از شروع عمل جراحی در گروه اول دگزامتازون 0/15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، گروه دوم کتامین 0/5 میلی گرم بر کیلوگرم، گروه سوم پتدین 0/5 میلی گرم بر کیلوگرم و در گروه چهارم نرمال سالین 0/9 درصد، همگی با حجم 2 سی سی داده شد. پس از اتمام جراحی، پژوهشگر بیماران را از نظر لرز قابل دیدن کنترل کرد. داده ها به کمک نرم افزار Spss نسخه 22 تحلیل شدند.

یافته ها

فراوانی و شدت بروز لرز در گروه دگزامتازون (0/009=P)، در گروه پتدین (0/004=P) و در گروه کتامین (0/000=P) کمتر از گروه کنترل بود و اختلاف آماری معنی داری بین هریک از این سه گروه با گروه کنترل وجود داشت. فراوانی و شدت بروز لرز در گروه دگزامتازون با گروه پتدین اختلاف آماری معنی داری نداشت (0/565=P). فراوانی و شدت بروز لرز در گروه دگزامتازون با گروه کتامین اختلاف آماری معنی داری نداشت (0/071=P). فراوانی و شدت بروز لرز در گروه پتدین با کتامین اختلاف آماری معنی داری نداشت (0/063=P).

نتیجه گیری

نتایج نشان داد که داروهای دگزامتازون، پتدین و کتامین در پیشگیری از بروز لرز بعد از عمل موثرند. تفاوتی بین این سه دارو در پیشگیری از لرز بعد از عمل وجود ندارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
288 تا 301
لینک کوتاه:
magiran.com/p2402631 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!