طراحی و آزمون الگویی از رابطه نیرومندی من و سازگاری زوجین با میانجی گری خود میان بینی و تمایز یافتگی من در میان زوجین شهر شیراز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

با توجه به افزایش فروپاشی نظام خانواده، محققان بر شناسایی عوامل موثر بر سازگاری زوجین که منجر به دوام خانواده می شود تمرکز نموده اند. بر همین اساس  هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی و آزمون الگویی از رابطه نیرومندی خود و سازگاری زوجین با میانجی گری خود میان بینی و تمایز یافتگی خود در میان زوجین شهر شیراز بود.

روش

جامعه آماری شامل زوجین شهر شیراز بودند که 250 نفر(125 زن، 125 مرد) از آنها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های تمایز یافتگی خود(2011)، نیرومندی خود (1975)، خود میان بینی (2011) وسازگاری زناشویی (1989)  پاسخ دادند. داده های پژوهش حاضر به کمک نرم افزار  SPSSوAMOS با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شدند.

یافته ها

یافته های پژوهش، نشان داد نیرومندی من هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم  از طریق تمایز یافتگی خود و خود میان بینی بر سازگاری زناشویی موثر است.  و الگوی پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار است .

نتیجه گیری

این مدل  به دلیل تمرکز بر عوامل فردی در سازگاری زناشویی می تواند نقش مهمی در کاهش تعارضات زناشویی داشته باشد به نحوی که 40 درصد از سازگاری زناشویی  توسط متغیر های مطرح شده در این مدل تبیین می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2402735 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.