مقایسه بهزیستی روان شناختی، نارسایی شناختی، فعالیت فیزیکی و سبک های مقابله ای در سالمندان مبتلا به اختلال خواب و بدون اختلال خواب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

خواب بر روی سلامت جسمی و روانی تاثیر می‌گذارد و با افزایش سن، تغییرات عمده در الگو و ساختار خواب ایجاد می‌شود. لذا هدف این مطالعه مقایسه بهزیستی روان شناختی، نارسایی شناختی، فعالیت فیزیکی و سبک‌های مقابله ای در سالمندان مبتلا به اختلال خواب و بدون اختلال خواب بود.

مواد و روش ها

این پژوهش علی مقایسه‌ای بر روی 40 نفر از سالمندان زن و مرد شهر زنجان در سال 1399 انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی بهزیستی روان شناختی ریف، مقیاس راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر، پرسشنامه سطح فعالیت جسمانی چامپس، مقیاس نارسایی شناختی و پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ بود. اطلاعات به دست آمده از طریق تحلیل واریانس چند متغیری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها

نتایج نشان داد بین دو گروه سالمندان با اختلال خواب و بدون اختلال خواب از نظر مولفه‌های نارسایی شناختی؛ اشتباهات سهوی (11/403= F)، مشکلات مربوط به حافظه (12/596=F) و حواس‌پرتی (6/335=F)، سبک های مقابله ای مساله مدار (7/055=F)، هیجان مدار (12/788=F) و اجتنابی (5/272=F)، متغیرهای فعالیت جسمانی زیاد (9/929= F) و فعالیت جسمانی متوسط (4/433=F) در سطح (05/ 0˂P)، تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که 44 درصد واریانس مربوطه به اختلاف بین دو گروه، ناشی از متغیرهای وابسته است.

نتیجه‌گیری

 با توجه به نارسایی های شناختی و سبک های مقابله منفی سالمندان دارای اختلال خواب، پیشنهاد می شود در مراکز نگهداری سالمندان و مراکز خدمات روان‌شناختی مداخلاتی به منظور افزایش توانایی شناختی و آموزش مهارت های مقابله در سالمندان صورت گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2402801 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!