فراتحلیل عوامل موثر بر بارکاری پرستاران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

پرستاران بزرگ ترین گروه ارایه دهنده خدمت در نظام سلامت می باشند و باید از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار بوده تا بتوانند مراقبت ها را به شکل مطلوب به بیماران ارایه دهند. از طرفی بارکاری در شغل پرستاری مسئله بسیار مهمی می باشد. هدف از این مطالعه، فراتحلیل عوامل موثر بر بارکاری در بین پرستاران می باشد.

روش کار

روش پژوهش، مرورسیستماتیک کمی یا فراتحلیل می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر ، مقالات داوری شده ی مجلات معتبر علمی در سالهای 1389 تا 1399 و 2010 تا 2020 در پایگاه های داخلی چون نورمگز، سید، سیویلیکا و مگ ایران و پایگاه های معتبر خارجی از جمله اسکوپوس، الزیور، گوگل اسکولار و ساینس دایرکت می باشد. در این پژوهش، از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو به منظور انجام فرایند مرور سیستماتیک استفاده شده است. تعداد نمونه ها پس از اعمال ملاک های ورود و خروج به تحقیق، به 13 مقاله رسیده است. قیاس اندازه اثر ضریب بتا و ضریب همبستگی بوده است و تحلیل آماری با نرم افزار CMA2 انجام شده است.

نتایج

نتیجه فراتحلیل با نرم افزار فراتحلیل (CMA 2) نشان داد که عوامل موثر بر بارکاری پرستاران با میانگین اندازه اثر 225/0 بدست آمده است. همچنین نتایج فراتحلیل نشان داد که کنترل شغلی با اندازه ی اثر 39/0- و نشاط با اندازه ی اثر 32/0- بیشترین تاثیر معکوس و جنسیت با ضریب تاثیر 839/0 و انگیزش با ضریب تاثیر 783/0 بیشترین تاثیر مستقیم را در بارکاری پرستاران دارد.  

نتیجه گیری

پرستاران به علت افزایش روزافزون جمعیت و کمبود نیروی کاری با بار کاری سنگین مواجه اند. در بسیاری از اوقات بار کاری که باید انجام شود از محدوده ی توان پرستاران خارج است و فشار زیادی را بر افراد وارد می آورد.

زبان:
فارسی
صفحات:
3684 تا 3698
لینک کوتاه:
magiran.com/p2403793 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!