العقل معیار لصحه القوانین: دراسه مقارنه بین آراء «توماس الاکوینی» و«نصیرالدین الطوسی»

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

للعقل البشری مکانه معیاریه فی القوانین الثلاثه الرییسه فی العالم. ویعنی ذلک بان العقل البشری یستحق ان یمتلک المعرفه المطلوبه لقوانین الاله، وان یقوم بکشف قانون الطبیعه ویوسسویسن القانون البشری. تتحرک المجتمعات الدینیه وفقا للقانون الإلهی وتعمل المجتمعات العلمانیه وغیر المتدینهوفقاللمتطلبات والمصالح البشریه.تتمثل إشکالیه البحث الراهن فی معرفه ما إذا کان من الممکن ان یتوصل الجمیع إلی ارضیه مشترکه  للتشریع ووضع القوانین بین الطوایف والقومیات الدینیه واللادینیه؟ یحاول هذا المقال و بطریقه وصفیه تحلیلیه، تقدیم حلول فیما یتعلق بعلاقه العقل والقانون بعد دراسه لنظریات نصیر الدین الطوسی وتوماس الاکوینی ومبادیهمووفقا لهذا البحث فإن رای ووجهه نظر کل من "نصیرالدین" و"توماس الاکوینی" هی ان القانون یتبع ویخدم العقل، والعقل عضو یتواجد عند کل إنسان؛ لذا فإنه من الممکن ان یصبح العقل اساسا مقبولا ومشترکا من اجل ان یقوم بوضع وسن القوانین لکل من المتدینین وغیر المتدینین. علی الرغم من آراء بعض علماء النصاری والمسلمین الذین لا یعتبرون العقل البشری مستحقا بالتشریع،فإن توماس یعتقد بان قانون الطبیعه هو الرابطالرییسللمخلوقات ذات العقول فی القانون الاساسی والدایم،و بذلک الکلام کان یشیرالی (العنایه الإلهیه) الواضحه والظاهره للعقل،واکد نصیرالدین علی انه حتی القوانین الإلهیه یمکن ان تکون مقبوله وصحیحه إذا لم تتعارض وتختلف مع العقل. واضاف لاقواله السابقه بان القانون البشری یصبح واجب التطبیق فقط إذا لم یکن متعارضا مع قانون الطبیعه والعدل العالمی. ویذکر"توماس"،بان القانون لن یکون عادلا إن لم یکن تابعا ومویدا لقانون الطبیعه. لذا من الآن فصاعدا یحق للاشخاص_من دون إستثناء_ان یعارضوا قوانین الحکام غیر العادله وان یتجاهلونها ایضا. وفی هذا الشان فقد تمت الإشاره إلی نظریه "العقد الإجتماعی" والمعارضین والمویدین لهذه النظریه مثل، کروسیوس و روسو و هابز و فولر و فنیس وغیرهم.

زبان:
عربی
صفحات:
1 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2405408 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!