مقایسه درک نحوی با قضاوت دستوری در بیماران زبان پریش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

زمانی که دو ویژگی زبانی درک نحوی و قضاوت دستوری در بیماران زبان پریش آسیب ببیند، ضمن تضعیف عملکرد زبانی، می تواند مهارت های شناختی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان آسیب در درک نحوی با قضاوت دستوری بیماران زبان پریش انجام شد.

مواد و روش ها:

پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقایسه ای است. 45 بیمار زبان پریش با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با 3 پرسش نامه جمعیت شناختی محقق ساخته، آزمون تشخیصی زبان پریشی فارسی و آزمون درک نحوی و قضاوت دستوری جمع آوری و با آزمون مجذور خی تجزیه و تحلیل شد. 

یافته ها

یافته ها نشان داد به طور کلی بیماران زبان پریش دچار آسیب درک نحوی بیشتری نسبت به قضاوت دستوری بودند. این تفاوت در درک جملات مفعول به ای نسبت به جایگزینی جملات سخت کوتاه، اسنادی مفعولی نسبت به ردیابی جملات آسان بلند، درک جملات قلب شده نسبت به ردیابی جملات سخت بلند، موصولی فاعلی نسبت به جملات آسان بلند، اسنادی فاعلی نسبت به ردیابی جملات آسان بلند و مفعول به ای قلب شده در مقایسه با جایگزینی جملات سخت بلند (در سطح 05/0>P) معنادار بود. علی رغم تفاوت معنادار در آسیب درک نحوی بیماران نسبت به قضاوت دستوری، در درک جملات معلوم و به هم پیوسته تفاوت معناداری با قضاوت دستوری بیماران مشاهده نشد.

نتیجه گیری

به نظر می رسد بین میزان آسیب درک نحوی و آسیب قضاوت دستوری بیماران دارای زبان پریشی، تفاوت معناداری وجود درد. به گونه ای که عملکرد قضاوت دستوری بیماران در مقایسه با درک نحوی بهتر بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
642 تا 655
لینک کوتاه:
magiran.com/p2407808 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!