در باب تصرفات فرزند حاجی زین العطار شیرازی در اختیارات بدیعی پدرش؛ کیستی این فرزند و منابع او

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در دست نویس های پرشمار اختیارات بدیعی، اختلافاتی چشم گیر با منشاهای گوناگون به چشم می خورد که کار نشر ویراستی انتقادی از این کتاب را بسیار دشوار می سازد. مهم ترین اختلاف ها، یادداشت هایی به نسبت پرشمار از «ابن مولف» در شماری چشم گیر از دست نویس های اختیارات است که در چاپ های عموما نامعتبر آن آمده است و حتی برخی، آن ها را ارجاع حاجی زین العطار به یکی از فرزندان خود انگاشته اند؛ اما این فرزند، این یادداشت ها را پس از مرگ پدر و دست کم تا 850ه به تدریج، یا دست کم در سه نوبت، افزوده است. بهره گیری گسترده حسین بن علی بن حسین انصاری از اختیارات بدیعی در دستور الاطباء من قواعد الحکماء (تالیف 839ه) در کنار استنساخ دو دست نویس اختیارات با بیشترین افزوده های ابن مولف (در 846 و 850ه)، احتمال یکی بودن او و ابن مولف را پذیرفتنی می نمایاند. در این افزوده ها بیشتر، نام دیگر (به ویژه نام های محلی شیرازی)، خواص غیر معمول، ریخت شناسی، چیستی و انواع هر دارو آمده است. شماری از آن ها، به ویژه افزوده های مرتبط با شیراز و فارس، حاصل تجربیات شخصی ابن مولف و شماری دیگر، برگرفته از منابعی غالبا ناگفته است. از مقایسه این افزوده ها با منابع محتمل، می توان دریافت که ابن مولف از عرایس الجواهر و نفایس الاطایب کاشانی در موضوع گوهرها و عطرها و در مورد عطر از الصیدنه بیرونی (که البته در مواضعی دیگر بدان استناد کرده) بهره برده است. وی در افزودن مطالبی به مقاله مرکبات اختیارات از المسایل فی الطب حنین بن اسحاق و شرح ابن ابی صادق نیشابوری بر آن بهره برده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
103 تا 124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2408639 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!