اولویت بندی ابعاد و مولفه های جرم یابی سرقت خودرو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

سرقت خودرو یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت افراد است که در غالب موارد، وقوع آن علاوه بر ایجاد مشکلات عدیده مالی و معیشتی برای مالباختگان می تواند به عنوان ابزار ارتکاب جرایمی دیگر مانند سرقت های مسلحانه، آدم ربایی، حمل و نقل مواد مخدر، قاچاق کالا و... مورد استفاده بزهکاران قرار گیرد. در همین راستا هدف این پژوهش اولویت بندی ابعاد و مولفه های جرم یابی سرقت خودرو است.

روش

این پژوهش کمی از لحاظ نوع توصیفی- پیمایشی و به لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری مطابق فرمول کوکران به تعداد 152 نفر از کارآگاهان، کارشناسان و افسران تحقیق اداره مبارزه با سرقت خودرو پلیس آگاهی سراسر کشور است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات آماری جمع آوری شده و پرسشنامه فوق دارای روایی و پایایی بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش از نرم افزار (SPSS) و از آماره های ناپارامتری فریدمن برای آزمون فرضیات استفاده شده است.

یافته ها

یافته های حاصل از رتبه بندی نشان داده که مولفه های بعد اطلاعاتی جرم یابی سرقت خودرو حاصل از آزمون ناپارامتری فریدمن به ترتیب اقدامات فنی و مخابراتی با میانگین (94/3)، ابزارهای تکنولوژیکی روز با میانگین (68/3)، مصاحبه و بازجویی با میانگین (65/3)، بانک های اطلاعاتی با میانگین (62/3)، کنترل مجرمین با میانگین (57/3) و تعقیب و مراقبت با میانگین (55/3) هستند.

نتایج

همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد؛ ابعاد و مولفه های اطلاعاتی، عملیاتی، علمی و فنی در جرم یابی سرقت خودرو تاثیر بسزایی داشته است؛ لذا برای ارتقای (کمی و کیفی) میزان جرم یابی سرقت خودرو پلیس در یک رویکرد جامع نگر و هوشمندانه از همه ابعاد و مولفه های اطلاعاتی، علمی و فنی (آزمایشگاهی) عملیاتی، جرم یابی سرقت خودرو باید بیشترین بهره را ببرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2408837 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!