ریخت سنجی هندسی گاوماهی ایرانی Ponticola iranicus Vasil'eva, Mousavi-Sabet & Vasil'ev, 2015 در حوضه جنوبی دریای خزر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این پژوهش برای بررسی تغییرات شکل بدن جمعیت های مختلف گاوماهی ایرانی (P. iranicus) در حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی انجام شد. در این بررسی، 350 نمونه ماهی با استفاده از الکتروشوکر ‏صید و از سطح جانبی سمت چپ بدن آنها عکس برداری شد؛ سپس تعداد 14 عدد لندمارک با استفاده از نرم افزار ‎TPSDige2 روی تصاویر دوبعدی قرار داده شد. داده های حاصل با روش های آماری چندمتغیره‎ PCA ‎و‎ CVA ‎و تحلیل خوشه ای تجزیه و تحلیل و الگوهای تغییر شکل هر جمعیت نسبت به شکل میانگین کل جمعیت ها در شبکه تغییر ‏شکل مصورسازی شد. نتایج نشان داد تفاوت معنی داری در ویژگی های ریختی پنج جمعیت بررسی شده وجود دارد. ‎آنالیز خوشه ای نشان داد هر دو جنس این گاوماهی براساس شباهت شکلی به پنج گروه مجزا تقسیم می شود که بیانگر تغییر شباهت شکلی با تغییر موقعیت جغرافیایی بین جمعیت ها است. آزمون MANOVA/CVA نشان داد جنس ماده گاوماهی ایرانی در سه منطقه جغرافیایی استان گیلان، استان مازندران و استان گلستان ازلحاظ جغرافیایی از هم جدا هستند؛ اما در جنس نر، گاوماهیان استان مازندران جدایی خود را به خوبی نشان داده اند؛ ولی گاوماهیان استان گیلان پراکنش زیادی دارند و در بین آنها گاوماهیان استان گلستان نیز قرار گرفته اند. نتایج ممکن است به درک بهتر الگوی تغییرپذیری ریختی این ماهیان در سیستم های رودخانه ‏ای مختلف حوضه جنوبی دریای خزر و نیز شناسایی جمعیت های‎ گاوماهی ایرانی در حوضه جنوبی دریای خزر کمک ‏کند‎.‎
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2409419 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.