مطالعه فون خزندگان منطقه حفاظت شده سعدی در استان کرمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ایجاد مناطق حفاظت شده یکی از مهم ترین و موثرترین ابزارها در جهان برای حفظ تنوع زیستی است. مطالعات فونی و به دنبال آن اتخاذ تدابیری برای حفاظت از گونه ها از اولویت های حفظ تنوع زیستی است. با وجود اینکه در استان کرمان 16 منطقه در قالب مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست به ثبت رسیده، مطالعه فون خزندگان بسیاری از این مناطق هنوز صورت نگرفته است؛ بنابراین شناسایی فون خزندگان منطقه حفاظت شده سعدی طی سال های 1394 و 1395 انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد 15 گونه خزنده شامل نه گونه سوسمار از پنج خانواده Agamidae، Gekkonidae، Lacertidae، Sphaerodactylidae و Varanidae، پنج گونه مار از سه خانواده Colubridae، Lamprophiidae و Varanidae و یک گونه لاک پشت از خانواده Testudinidae در منطقه حفاظت شده سعدی زیست می کنند. در بین سوسمارها، دودمان Gekkota تنوع گونه ای بیشتری دارد و Laudakia nupta fusca دارای بیشترین فراوانی نسبی و وسیع ترین دامنه پراکنش در میان خزندگان منطقه است. در بین مارهای منطقه، خانواده Colubridae بیشترین تنوع گونه ای و Pseudocerastes persicus از خانواده Viperidae بیشترین فراوانی نسبی را دارد. حضور Testudo graeca در جایگاه گونه آسیب پذیر، Varanus griseus واقع در ضمیمه I (CITES) و گونه های اندمیک Agamura kermanensis و latifii Microgecko در منطقه، بر ارزش های حفاظتی آن افزوده است. خشکسالی های پی درپی، توسعه باغات، چرای بی رویه دام ها، معدن کاوی، تصادفات جاده ای و باورهای نادرست درخصوص خزندگان از عوامل تهدید آنها در این منطقه است.

زبان:
فارسی
صفحات:
93 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2409423 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.