شبیه سازی تولید اولیه سطح زمین با استفاده از عوامل اقلیمی در مراتع سیاه پوش و گنج گاه استان اردبیل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تولید اولیه سطح زمین یکی از مشخصات کلیدی اکوسیستم های مرتعی بوده و اهمیت بالایی در چرخه مواد و انرژی در این اکوسیستم ها دارد. هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی تولید اولیه سطح زمین فرم های رویشی (گندمیان، پهن برگان علفی، بوته ای ها) و تولید اولیه سطح زمین کل و سپس مدل سازی پیش بینی تولید اولیه سطح زمین فرم های رویشی و تولید اولیه سطح زمین کل با استفاده از عوامل اقلیمی (بارندگی و دما)، در مراتع کوهستانی سیاه پوش و گنج گاه شهرستان کوثر، استان اردبیل بود. برای انجام تحقیق، هفت مکان نمونه برداری در ارتفاعات مختلف انتخاب شد و در هر مکان تعداد سه ترانسکت صد متری در نظر گرفته شد. سپس در امتداد هر ترانسکت، 10 پلات یک متر مربعی با در نظر گرفتن سیمای پوشش گیاهی مناطق معرف، به منظور ارزیابی تولید اولیه سطح زمین مستقر گردید. بررسی اثر طبقات اقلیمی بارندگی و دما بر تولید اولیه سطح زمین با استفاده از تجزیه واریانس یک طرفه و مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون دانکن انجام شد. با استفاده از رگرسیون خطی نیز اقدام به مدل سازی شد که مدل ها در نرم افزار ArcMap10.0 به صورت نقشه شبیه سازی شدند. نتایج نشان داد بین عوامل دما و بارندگی با تولید اولیه سطح زمین فرم های رویشی و کل رابطه معنی دار وجود دارد (05/0>p). صحت نقشه های شبیه سازی شده (RMSE) نیز برای تولید اولیه سطح زمین گندمیان، پهن برگان علفی، بوته ای ها و کل به ترتیب برابر با 07/0، 08/0، 14/0 و 06/0 به دست آمد. از نتایج این تحقیق می توان برای مدیریت اکوسیستم های مرتعی در راستای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای تولید گیاهان مرتعی استفاده نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2410569 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!