بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک زیستگاه گونه کام تیغ (Lycium depressum Stocks.) در مراتع شور و قلیایی شمال استان گلستان، ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پروژه های اصلاح و احیاء مراتع شور و قلیایی از طریق کشت گونه کام تیغ (Lycium depressum Stock.) در شمال استان گلستان در ایران طی سالیان اخیر با موفقیت همراه نبوده است که یکی از دلایل آن می تواند عدم آگاهی از روابط خاک و گیاه باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در زیستگاه و خارج زیستگاه گونه کام تیغ در مراتع شهرستان آق قلا بود. نمونه های خاک از عمق 0 تا 30 سانتی متر از پای گیاه، بین پایه های گیاه درون زیستگاه و نیز خارج زیستگاه در ده تکرار برداشت شد. ویژگی های بافت خاک، وزن مخصوص ظاهری، تخلخل، میانگین قطر خاکدانه، ماده آلی، نیتروژن، کلسیم، منیزیم، آهک، رطوبت اشباع، اسیدیته و هدایت الکتریکی اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه با بهره گیری از بسته های آماری در نرم افزار Rstudio صورت گرفت. نتایج نشان داد میزان درصد شن و رس، وزن مخصوص ظاهری، تخلخل، میانگین وزن قطر خاکدانه و هدایت الکتریکی خاک به طور معنی داری بین درون و بیرون زیستگاه متفاوت بود (p<0.05). از سوی دیگر، در مقادیر ماده آلی، نیتروژن و رطوبت اشباع بین تیمار بین پایه ها و خارج زیستگاه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). با این حال، بین پای گونه با دو تیمار بین پایه ها و خارج زیستگاه تفاوت معنی داری وجود داشت. در نتیجه گیری کلی می توان گفت خرد زیستگاه گونه کام تیغ از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاصی برخوردار است که حضور، رویش و تکثیر آن را ممکن می سازد. بنابراین پیشنهاد می شود در کشت گونه کام تیغ، مکان یابی صحیح با توجه به خصوصیات خاک بویژه خصوصیات فیزیکی مورد توجه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2410572 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!