ارزیابی و مدیریت ریسک جنبه زیست محیطی شرکت پروفیل حدید لارستان با تکیه بر آلودگی صدا با استفاده از روش ویلیام فاین و AHP

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

آلودگی صدای ناشی از کارخانه ها صنعتی یکی از معضلات زیست محیطی است که کاهش ریسک و اثرات سوء آن نیازمند استفاده از برنامه های مدیریت و پایش ریسک زیست محیطی منسجم با استفاده از روش های ارزیابی استاندارد است. در این مطالعه نمونه موردمطالعه که شرکت پروفیل حدید الرستان است، سعی شد تا با بهره گیری از روش ویلیام فاین و AHP به پایش ریسک و ارایه برنامه مدیریتی ریسک زیست محیطی (آلودگی صدا) ناشی از این کارخانه اقدام گردد. پس از گردآوری داده ها از طریق مصاحبه، اطلاعات در محیط تصمیمگیری چند معیاره و به کمک روش دلفی و با استفاده از نرمافزار آماری choice Expert مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد دامنه تراز فشار صدای مناطق دارای آلودگی از 90 دسیبل برای ایستگاه خط تراشکاری A4 تا 114 دسیبل برای ایستگاه کارگاه سیم بود که اغلب این ریسکها در سطح متوسط به بالا میباشد. بنابر نتایج مدل تصمیم گیری دلفی مشخص شد که معیار "هزینه سرمایه گذاری اولیه" با وزن نسبی 130/6 مناسبترین معیار جهت انتخاب بهترین روش کنترل آلودگی صدا بود، و معیار "بهروز بودن روش" با وزن نسبی 610/6 ، آخرین اولویت را به خود اختصاص داد. بنابراین به نظر میرسد که این شرکت با بهره گیری از روش ارزیابی ریسک ویلیام فاین و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)بتواند ریسک زیست محیطی آلودگی صدا در این شرکت را به طور قابل توجهی کاهش دهد

زبان:
فارسی
صفحات:
49 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2410672 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.