محاسبه ضریب تصحیح کلینکنبرگ و تاثیرتعیین گونه های سنگی بر آن در سازندهای کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج فارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

از روش های متداول برای اندازه گیری تراوایی، استفاده از داده های چاه آزمایی و نمونه های مغزه می باشد. در آزمایشگاه به دلیل هزینه کم و سرعت عمل بالا، اغلب تراوایی مطلق گاز نمونه های پلاگ اندازه گیری می شود. تراوایی گاز در محیط متخلخل به فشار متوسط تزریق و نوع گاز وابسته است و با تغییر آن ها نتایج متفاوتی به دست می آید. بنابراین اندازه گیری تراوایی با اشباع کامل نمونه از مایع و یا تعیین تراوایی معادل مایع (تراوایی کلینکنبرگ) امری ضروری می باشد. در این پژوهش از مجموع 1245 داده تخلخل و تراوایی حاصل از آنالیز مغزه سازندهای کربناته کنگان و دالان، تعداد 111 نمونه که تراوایی آنها در4 فشار متفاوت اندازه گیری شده، به منظور رسم نمودار فشار در برابر تراوایی جهت محاسبه تراوایی معادل مایع استفاده شده است. سپس در این نمودار، شیب خط برازش شده برای هر نمونه محاسبه گردید و ضریب تغییرات برای شیب نمونه های موجود در هر گونه سنگی، جهت پی بردن به میزان پراکندگی نمونه ها محاسبه شد. نتایج حاصل نشان می دهد که تعیین گونه سنگی با روش های مورد استفاده (وینلند، شاخص بخش جریان و لورنز)، تاثیر اندکی در بهبود نتایج این آزمایش (تعیین ضریب کلینکنبرگ) داشته است. از میان روش های مورد استفاده جهت تعیین گونه سنگی، پارامترهای موجود در رابطه شاخص بخش جریان (تخلخل، تراوایی و ماتریکس) به طور مستقیم و بدون اعمال ضرایب خاصی در معادله کلینکنبرگ بر روی شیب خط حاصل از برازش تراوایی برحسب فشار تاثیرگذار بوده و بیشترین همبستگی را ایجاد کرده است. مقایسه نتایج با داده های تراوایی مایع آزمایشگاهی نشان داد روش مورد استفاده نتایج قابل قبولی در پیش بینی مقادیر تراوایی مایع ارایه می نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
66 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2411687 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!