رابطه تنظیم هیجان با سطح آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در آتش نشانان شهر تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

 هیجان رویدادی پیچیده و چند بعدی است که منجر به آمادگی برای عمل می شود. تنظیم هیجانی به عنوان فرآیندهای بیرونی و درونی  مسیول نظارت، ارزیابی و اصلاح واکنش های هیجانی به ویژه خصوصیات زمانی و فشرده برای به هدف رساندن فرد است. فعالیت ورزشی یکی از راهکارهای موثر در تنظیم هیجانی است. بر این اساس،  پژوهش حاضر به بررسی رابطه تنظیم هیجان با سطح آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی آتش نشانان شهر تهران پرداخته است. 

مواد و روش ها

این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی  است، که به شیوه مقطعی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی آتش نشانان  بخش عملیاتی سازمان آتش نشانی شهر تهران بودند که از بین آنها تعداد 341 نفر با میانگین سنی 7/5± 33 سال و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از: آزمون کوپر برای ارزیابی عملکرد استقامت قلبی-تنفسی، ارزیابی ترکیب بدن با محاسبه شاخص توده بدنی، آزمون دراز و نشست  برای ارزیابی قدرت و استقامت عضلانت ناحیه شکم، آزمون انعطاف پذیری برای ارزیابی انعطاف پذیری عضلات پشت ران و کمر، آزمون بارفیکس برای ارزیابی قدرت و استقامت عضلات ناحیه کمربند شانه ای و جهت بررسی میزان تنظیم هیجان از پرسشنامه مهارت های تنظیم هیجان  استفاده شد. داده ها  با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون  چند متغیری تحلیل گردید.

نتایج

 نتیجه تحلیل همبستگی نشان داد بین عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی (استقامت قلبی - تنفسی، قدرت عضلانی ، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری) رابطه مثبت با میزان تنظیم هیجان وجود دارد، و مولفه شاخص توده بدنی رابطه منفی با میزان تنظیم هیجان دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد تمامی عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی قدرت پیش بینی کنندگی میزان تنظیم هیجان را دارند.

نتیجه گیری

با توجه به یافته های این پژوهش، بین تمامی اجزاء آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی با مدیریت تنظیم هیجان ارتباط معنادار وجود دارد و داشتن آمادگی جسمانی بالا در تنظیم هیجانی مثبت موثر است. نتایج پژوهش لزوم توجه بیشتر به  بهبود وضعیت سلامت جسمی و آمادگی جسمانی آتش نشانان را جهت انجام وظیفه موثرتر نشان می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2412392 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!