تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل فرا نظریه ای بر انجام آزمایش پاپ اسمیر در زنان منطقه چترود

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

سرطان دهانه قابل پیشگیری می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل فرا نظریه ای بر انجام آزمایش پاپ اسمیر انجام گرفت.

روش ها

این مطالعه نیمه تجربی در سال 1395 روی 70 نفر از زنان واجد شرایط چترود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. برنامه آموزشی طی 8 جلسه به صورت سخنرانی، بحث گروهی، نمایش فیلم و پرسش و پاسخ برای گروه مداخله اجرا، داده ها با استفاده از آزمون های مجذور کای، تی زوجی و تی مستقل در نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد.

نتایج

نتایج نشان داد که گروه مداخله و کنترل از نظر متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معنی دار آماری نداشتند. قبل از مداخله آموزشی اختلاف معنی دار آماری بین مراحل تغییر (094/0=-value p)، نمره موانع درک شده (23/0= P-value) دو گروه مداخله و کنترل وجود نداشت، بعد از مداخله آموزشی با 001/0< P-value این اختلاف معنی دار بود. همچنین آزمون تی زوجی تفاوت معنی داری بین نمره موانع و منافع درک شده و خودکارآمدی قبل و بعد از مداخله آموزشی در گروه مداخله نشان داد(001/0P-value <) ولی در گروه کنترل این اختلاف معنی دار نبود.

نتیجه گیری

 نتایج مطالعه نشاندهنده تاثیر مداخله آموزشی بر مراحل تغییر رفتار، توازن تصمیم گیری، خودکارآمدی، انجام رفتار بر اساس سازه های مدل فرانظری و ارتقای رفتار انجام پاپ اسمیر، بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
14 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2412651 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!