نگاهی بر رمان «طریق بسمل شدن» بر پایه مولفه های ضدرمان و رمان نو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ژان پل سارتر، فیلسوف، رمان نویس و منتقد فرانسوی، مهم ترین ویژگی ادبی معاصر را ظهور ضدرمان می داند. از دید او ظاهرا در رمان، شکل ظاهری و خطوط اصلی آن حفظ می شود، اما تخیل و شخصیت های غیرواقعی آن، بیانگر این معناست که  دیگر عصر رمان به سبک گذشته، سپری شده و دوره معاصر، عصر تفکر و اندیشه  در رمان است. از این رو،  تامل و تعمق خواننده امروزی نقش اساسی در درک حقایق دارد تا بتواند معنا و مفهوم  رمان  را عمیق تر درک کند و به واقعیت های مدنظر آن دست یابد. رمان « طریق بسمل شدن»،  دولت آبادی، رمانی است در حوزه رمان های ضدجنگ که با توجه به شگردهای خاص آن در زمینه شخصیت پردازی، زمان پریشی و مکان پریشی، بینامتنیت ها و تغییر مدام زبان از کهنه به نو و... می توان آن را در زمره  رمان نو و ضدرمان برشمرد. از این رو، در مقاله حاضر سعی برآن است تا به روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که کدام یک از ویژگی های  این رمان،  آن را  در زمره ضدرمان و رمان نو قرار می دهد؟  دستاورد این بررسی بیانگر آن است که این رمان، از لحاظ شخصیت پردازی، حذف قهرمان اصلی، راوی، بینامتنیت، ابهام در زمان و مکان، مساهمت خواننده در آفرینش متن، تخیل و... همخوانی های شایان توجهی با مولفه های ضدرمان و مولفه های رمان نو دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2414461 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!