پیش بینی سازگاری زناشویی بر مبنای ویژگی های شخصیت مرزی با نقش واسطه ای سبک های دفاعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

اختلالات شخصیت و سبک های دفاعی از عوامل تاثیرگذار در سازگاری زناشویی است. هدف از انجام پژوهش حاضر، پیش بینی سازگاری زناشویی ازطریق ویژگی های شخصیت مرزی با نقش واسطه ای سبک های دفاعی بود.

مواد و روش ها

طرح پژوهش از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش، افراد متاهل دامنه سنی 30 تا40 سال مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده و دادگاه خانواده رفسنجان در بهار و تابستان سال 1398 بود. 200 نفر از جامعه مذکور به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. سپس به آن ها پرسشنامه صفات شخصیتی لیشنرینگ (1999)، پرسشنامه سازگاری زناشویی اصلاح شده اسپنیر (1979) و پرسشنامه سبک های دفاعی اندروز، سینگ و بوند (1993) ارایه شد. داده های به دست آمده با روش تحلیل مسیر، تحلیل واریانس یک راهه، ضریب همبستگی و رگرسیون تحلیل شدند.

نتایج

نتایج حاکی از آن بود که ویژگی های شخصیت مرزی با سازگاری زناشویی رابطه مستقیم، منفی و معنادار (384/0-=β ، 01/0>P) و با سبک های دفاعی، رابطه مستقیم، مثبت و معنادار دارد (242/0=β ، 01/0>P). همچنین سبک های دفاعی با سازگاری زناشویی رابطه مستقیم، منفی و معنادار داشت (389/0- =β ، 01/0>P). نتایج آزمون سوبل هم نشان داد که سبک های دفاعی میانجی بین ویژگی های شخصیت مرزی و سازگاری زناشویی است (980/1-Z- =، 05/0>P).

نتیجه گیری

براساس نتایج این پژوهش، توجه به نقش سبک های دفاعی در درک متقابل زناشویی و سازگاری زوجین در کنار ویژگی های شخصیتی آنان ضرورت دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
98 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2415274 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.