تاثیر مشاوره شیردهی با رویکرد معنوی بر خودکارآمدی شیردهی زنان نخست زا: یک مطالعه کارآزمایی تصادفی شاهددار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

سلامت نوزادان و کودکان به عنوان آینده سازان کشور از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است. امروزه مزایای مهم شیردهی برای کودکان، مادران و جامعه به طور گسترده ای شناخته شده است. با توجه به اهمیت خودکارآمدی در شروع و تداوم شیردهی مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مشاوره شیردهی با رویکرد معنوی بر خودکارآمدی شیردهی زنان نخست زا انجام گرفته است.

روش بررسی

در این مطالعه کارآزمایی تصادفی شده شاهددار 60 نفر از زنان نخست زای مراجعه کننده به کلاس های آمادگی برای زایمان بیمارستان علوی، مراکز خدمات جامع سلامت آزادگان، سینا و دکتر حضرتی شهر اردبیل در سال 1398 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از روش بلوک های چهار تایی به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند. گروه کنترل مراقبت معمول و گروه مداخله 8 جلسه مشاوره شیردهی با رویکرد معنوی دریافت کردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی شیردهی Dennis جمع آوری و در نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آمار توصیفی، آزمون کای دو، تی مستقل در سطح اطمینان 95% تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

براساس نتایج مطالعه حاضر میانگین نمره خودکارآمدی شیردهی در گروه مداخله و کنترل به ترتیب قبل از مداخله 83/5±48/27 و 44/4±23/28 (575/0=p)، بلافاصله بعد از مداخله 14/10±83/39 و 62/3±33/25 (001/0<P)، یک ماه بعد از مداخله 00/13±45/42 و 23/6±43/23 (001/0<P) بوده و حاکی از تفاوت معنادار بین دو گروه، بعد از مداخله است.

نتیجه گیری

استفاده از رویکرد معنوی در مشاوره شیردهی در بهبود خودکارآمدی شیردهی زنان نخست زا موثر بوده است. به نظر می رسد ادغام محتوای معنوی در بسته خدمات پس از زایمان با محوریت شیردهی اقدام مناسبی است که می تواند مورد توجه برنامه ریزان در این حوزه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
361 -373
لینک کوتاه:
magiran.com/p2416378 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.