تاثیر کاربرد محلول پاشی نانوکمپوزیت کیتوزان- اسید سالیسیلیک بر گیاه نعنا سبز (Mentha spicata L.) تحت تنش شوری در شرایط هیدروپونیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کاربرد محرک های زیستی مانند نانوکمپوزیت ها برای کاهش اثرات نامطلوب شوری حایز اهمیت فراوانی می باشد. به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف تنش شوری و کاربرد نانوکمپوزیت کیتوزان- اسید سالیسیلیک بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه نعنا سبز (Mentha spicata L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 15 تیمار و چهار تکرار در شرایط گلخانه ای اجرا شد. فاکتور اول سطوح مختلف تنش شوری (صفر، 50 و 100 میلی مولار) و فاکتور دوم شامل (یک میلی مولار اسید سالیسیلیک)، 10 میلی گرم در لیترکیتوزان، مخلوط آبی یک میلی مولار+ 10 میلی گرم در لیتر کیتوزان و اسید سالیسیلیک و یک درصد جرمی حجمی نانوکمپوزیت کیتوزان- اسید سالیسیلیک) بود. شوری باعث کاهش معنی دار پروتیین کل (84 درصد نسبت به تیمار شاهد)، شاخص کلروفیل (85 درصد نسبت به تیمار شاهد) و محتوای کاروتنویید (82 درصد نسبت به تیمار شاهد) شد. از طرفی مقادیر پرولین و پراکسید هیدروژن، با افزایش سطح شوری در مقایسه با شاهد در سطح احتمال یک درصد افزایش یافت. به علاوه کاربرد نانوکمپوزیت کیتوزان- اسید سالیسیلیک در شرایط تنش شوری موجب بهبود محتوای پروتیین، شاخص کلروفیل و محتوای کاروتنویید گردید. همچنین، کاربرد نانوکمپوزیت منجر به کاهش مقادیر پراکسید هیدروژن و محتوای مالون دی آلدیید نسبت به تیمار 100 میلی مولار کلریدسدیم بدون محلول پاشی شد. بنابراین، کاربرد نانوکمپوزیت مورد مطالعه می تواند به عنوان روشی مناسب در جهت بهبود تحمل گیاه در شرایط تنش شوری مد نظر قرار گرفته و با انجام مطالعات تکمیلی تر و آزمون در شرایط مزرعه ای به بخش ترویج نیز پیشنهاد گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2417050 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!