دوتایی های قرآنی و فرضیه ویرایش متاخر قرآن رسمی: (معرفی و نقد فرضیه گابریل رینولدز)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

قرآن پژوهان غیرباورمند، از دیرباز کیفیت تدوین و رسمی سازی قرآن را مورد مطالعه قرارداده اند. گابریل سعید رینولدز، استادیار مطالعات اسلامی و الهیات دانشگاه نوتردام آمریکا، در فرضیه اخیر خود با تعمیم روش های تحقیق مدرن در عهد جدید بر قرآن، و تمرکز بر دوتایی ها یا عبارات تکرارشونده قرآن، مصحف فعلی را محصول ویراستاری متاخر متن مکتوبی می داند که از دو مکتوب پیشینی مکی و مدنی فراهم آمده است. نوشتار حاضر که پی آمد بررسی یک مقاله طولانی، دو سخنرانی و بحث و گفتگو و مجموعه مکاتباتی علمی با این محقق است، پس از شرح فرضیه و روش کار او، ضمن آشکار کردن خطاهای روشی رینولدز و عدول وی از معیارهای علمی خودش، اعتبار علمی ایده وی را مخدوش کرده، سپس پیش فرض ها، مبانی و محتوای این دیدگاه را با طرح قیاس ناپذیری قرآن با عهد جدید و در نتیجه عقیم بودن تعمیم روش های تحقیقی عهد جدید بر قرآن، اصیل و تعمدی بودن تکرار در اسلوب بیانی قرآن، خواندنی و شفاهی بودن قرآن و انتقال آن بر بستر نقل سینه به سینه و از طریق قرایات اجازه دار، آشکار کردن آسیب هایی که غفلت از دیدگاه های قرآن شناسان مسلمان در علمیت طرح ایجاد کرده و نیز بیان نادرستی شواهد به خاطر سوء فهم های تفسیری، به شکل آکادمیک زیر سوال برده، ضرورت جدی بازبینی آن را آشکار می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
165 تا 186
لینک کوتاه:
magiran.com/p2417244 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!