کنترل شناختی در اختلال اضطراب فراگیر: بررسی بازداری فعالانه و واکنشی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

 اختلال اضطراب فراگیر یکی از شایع ترین اختلالات روانشناختی است که ویژگی های اصلی اش، نمایانگر مولفه های بنیادین در طیف وسیعی از طبقات آسیب شناسی روانی است. اختلال اضطراب فراگیر جنبه های ناشناخته زیادی دارد و رویکردهای های عصب روانشناختی، نقش نقایص کنترل شناختی را در پدیدایی و تداوم این اختلال موثر دانسته اند. کنترل شناختی دارای سه مولفه است: جا به جایی، به روز رسانی و بازداری. مطالعه حاضر بازداری را به عنوان یکی از وجوه کنترل شناختی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بررسی کرده است.

مواد و روش ها

با استفاده از نمونه گیری داوطلبانه، 80 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در این پژوهش علی_ مقایسه ای شرکت کردند. با انتشار اطلاعیه ای در سطح دانشگاه، دانشجویان بهنجار و کسانی که نشانه های اختلال اضطراب فراگیر داشتند با پژوهشگران تماس برقرار کردند. بر اساس نمرات پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا و مصاحبه تشخیصی ساختار یافته، شرکت کنندگان به دو گروه مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و بدون علایم تقسیم شدند. در ادامه نیز برای سنجش عملکرد بازداری فعالانه و واکنشی از تکلیف علامت توقف استفاده شد.

یافته ها

بین بازداری فعالانه و واکنشی همبستگی مثبت معنی داری وجود داشت. گروه اختلال اضطراب فراگیر به طور معنی داری در بازداری فعالانه و واکنشی نمرات بالاتری نسبت به گروه بهنجار داشت. گروه مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر نسبت به گروه طبیعی، تعداد خطاهای حذف بیشتر و خطای ارتکاب کمتری داشتند.

نتیجه گیری

بازداری در اختلال اضطراب فراگیر نقش مهمی ایفا می کند و مشکلات رفتاری مرتبط در این جمعیت را تبیین می کند. بازداری بیش از حد در اختلال اضطراب فراگیر می تواند به رفتارهایی مانند، خشک زدگی، اهمال کاری و پایش تهدید مرتبط باشد. بنابراین، توجه به نقایص کنترل شناختی و بازداری در مداخلات عصب شناختی این اختلال جایگاه درمانی ویژه ای دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2417504 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!