تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص سلامت امید به زندگی در منطقه خاورمیانه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه

امید به زندگی، میانگین سال های مورد انتظار سن یک فرد با توجه به آمار مرگ و میر موجود، یکی از شاخص های مهم سلامت شناخته می شود. با توجه به اهمیت این شاخص در سیستم سلامت، بررسی عوامل موثر بر آن مهم است. این مطالعه به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر امید به زندگی پرداخته است.

روش کار

این مطالعه از حیث روش انجام، یک مطالعه همبستگی بوده که شامل داده های بازه سالانه 2008 - 2018 برای کشورهای خاورمیانه می باشد. داده ها از گزارش های سالانه بانک جهانی و اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور تهیه شدند. تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر امید به زندگی با مدل پنل برآورد شد. همچنین از آزمون Hausman برای بررسی اثرات ثابت و تصادفی استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار Stata نسخه 14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

نتایج این مطالعه تاثیر معنی دار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر امید به زندگی در خاورمیانه را تایید کرد. ضریب رگرسیون 0/551 به دست آمد. این مقدار نشان می دهد که وقتی متغیر فناوری اطلاعات یک واحد افزایش می یابد، امید به زندگی 0/551 واحد تغییر می کند. همچنین همبستگی مقطعی 975/0 به دست آمد که این عدد نشان می دهد 97/5 درصد از واریانس به دلیل اختلاف بین پانل ها است.

نتیجه گیری

با توجه به تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر امید به زندگی، سیاست گذاران کشورهای خاورمیانه باید استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را با برنامه ها و سیستم های موجود ادغام کنند. فناوری به تنهایی یک هدف نیست بلکه صرفا ابزاری برای تقویت سیستم موجود و تحقق اهداف تعیین شده منطقه ای است؛ این امر می تواند به عنوان ابزاری برای دستیابی به سلامت جامعه و توسعه اهداف مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2418222 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!