بررسی پایداری عملکرد دانه برخی ارقام کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روش GGE biplot

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

کلزا یکی از مهترین گیاهان روغنی در ایران و جهان می باشد. با توجه به وابستگی ایران به واردات دانه های روغنی و وجود شرایط مناسب برای تولید این محصول، تعیین ژنوتیپ های پایدار از نظر عملکرد دانه و توصیه بهترین ژنوتیپ ها برای گروه های محیطی مختلف ضروری است.

مواد و روش ها

به منظور مطالعه اثر برهمکنش ژنوتیپ و محیط، تعداد 10 رقم کلزا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در پنج منطقه شامل بیرجند، کرج، کاشمر، سنندج و شیراز در سال زراعی 98-1397،  کشت و از نظر عملکرد دانه ارزیابی شدند.

یافته ها

نتایج تجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه نشان داد که اثر محیط، تیمار و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط معنی دار می باشد. محیط، ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط به ترتیب 74، 12 و 14 درصد از واریانس داده ها را به خود اختصاص دادند. در بین محیط ها بیشترین میزان عملکرد دانه مربوط به کرج با میانگین عملکرد 51/6 تن در هکتار بود. در بین ارقام بیشترین عملکرد دانه مربوط به Hyola401 و Okapi به ترتیب برابر با 5/54 و 5/20 تن در هکتار بود. مولفه های اول و دوم در روش GGE biplot به ترتیب 88/8 و 5/9 درصد و مجموعا 94/7 از تغییرات عملکرد دانه را تبیین نمود. نمودار بررسی هم زمان پایداری و عملکرد، ژنوتیپ های Hyola401 و Opera را تحت عنوان ژنوتیپ های پایدار با عملکرد بالا معرفی کرد. با استفاده از نمودار چند ضلعی بای پلات، شش ژنوتیپ برتر و سه ابرمحیط شناسایی شد. نمودار روابط میان ارقام، ژنوتیپ های مورد بررسی را در دو گروه طبقه بندی نمود. گروه اول شامل ژنوتیپ های Zarfam، Likord، Sarigol، Hyola401، Opera و Okapi و گروه دوم شامل ارقام Hyola308، Modena، Option500 و Modena بود. در محیط های کرج، بیرجند و سنندج ژنوتیپ های Hyola401 و Opera، در محیط کاشمر ژنوتیپ Zarfam و در محیط شیراز ژنوتیپ Okapi مطلوب ترین ژنوتیپ ها از لحاظ عملکرد دانه بودند. ژنوتیپ Likord دارای پایداری عمومی نسبت به تمام محیط ها بود.

نتیجه گیری

به طور کلی می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که ژنوتیپ Hyola401 نسبت به سایر ژنوتیپ ها از مطلوبیت بیشتری برخوردار بوده و همچنین منطقه کرج در بین محیط های مورد مطالعه از میانگین عملکرد بیشتری برخوردار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2418653 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!