اثر نوع مالچ زنده و زمان کاشت آن بر کنترل علف های هرز و عملکرد سیاه دانه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مالچ های زنده بر کنترل علف های هرز و عملکرد سیاه دانه (Nigella sativa L.)، آزمایشی به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در سال زراعی 98-97 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل نوع بستر (معمول و کهنه)، نوع مالچ زنده (شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.)، شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و یونجه (Medicago sativa L.)) و زمان کاشت مالچ زنده (کاشت دو هفته زودتر و هم زمان با کاشت سیاه دانه) بودند. فاکتور اول در کرت های اصلی و ترکیب فاکتورهای دوم و سوم در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد شنبلیله و یونجه با کاهش 40 درصدی تراکم و زیست توده علف های هرز نسبت به شاهد بدون مالچ زنده و وجین، از نظر کنترل علف های هرز موفق تر از شبدر برسیم بودند. هم چنین به منظور دستیابی به بالاترین درصد صفات عملکردی سیاه دانه (02/83، 44/93 و 30/50)، به ترتیب تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول و وزن هزاردانه، نسبت به شاهد بدون مالچ زنده و وجین کامل، پیشنهاد می شود شنبلیله هم زمان با سیاه دانه کشت شود. درخصوص یونجه نیز پیشنهاد کشت پیش از سیاه دانه می باشد. بستر کشت کهنه نقش مثبت و معنی داری در کنترل علف های هرز و افزایش صفات عملکردی سیاه دانه نداشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2419224 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!