اثر آبیاری و مدیریت تغذیه بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا در شرایط بیرجند

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی اثر آبیاری و سیستم تغذیه ای بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقات جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی در دو سال 99-1398 اجرا شد. عامل اصلی رژیم های آبیاری در سه سطح: آبیاری معادل 100 (شاهد)، 65 و 30 درصد تبخیر و تعرق گیاه مرجع و عامل فرعی شش سطح کودی شامل: 1- شاهد (عدم مصرف)، 2- کود دامی، 3- ورمی کمپوست، 4- NPK، 5- 50% دامی+ 50% NPK و 6- 50% ورمی کمپوست+ 50% NPK بود. صفات تعداد گل آذین در مترمربع، تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، شاخص کلروفیل، محتوی رطوبت نسبی برگ، عملکرد دانه و شاخص برداشت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمار آبیاری 30 درصد تبخیر و تعرق گیاه مرجع (تنش شدید) تاثیر چشمگیری بر صفات اندازه گیری شده در هر دو سال زراعی داشت، به طوری که در این تیمار عملکرد دانه نسبت به تیمار آبیاری 100 درصد تبخیر و تعرق گیاه مرجع (شاهد)، 4/38 و 6/32 درصد به ترتیب در سال اول و دوم کاهش یافت. همچنین عملکرد و اجزای عملکرد در سیستم های تغذیه تلفیقی نسبت به سیستم های شیمیایی و آلی بیشتر بود. بیشترین عملکرد دانه با میانگین 1/3040 کیلوگرم در هکتار از تیمار کاربرد 50% ورمی کمپوست+ 50% NPK به دست آمد. بر اساس نتایج ضرایب همبستگی، وزن هزار دانه از مهم ترین اجزای تاثیرگذار بر عملکرد دانه کینوا بود. بنابراین در منطقه بیرجند، سیستم تغدیه تلفیقی در شرایط آبیاری کافی برای حصول عملکرد اقتصادی قابل توصیه است.

زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2419536 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!