الگوی شایستگی سرمایه انسانی تراز گام دوم انقلاب اسلامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

نقش سرمایه انسانی در دستیابی به اهداف در سطوح سازمانی و ملی، بی بدیل است. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد دستیابی به شایستگی های سرمایه انسانی مطلوب برای تحقق بخشیدن به بیانیه گام دوم انقلاب و حرکت در مسیر شکل گیری تمدن نوین اسلامی است.

روش شناسی

این پژوهش، از نظر فلسفه پژوهش، پژوهشی تفسیری و به لحاظ هدف، پژوهشی اکتشافی است؛ راهبرد پژوهش، کیفی بوده و از روش تحلیل مضمون بهره می برد. شیوه گردآوری داده ها نیز تحلیل وبررسی عمیق متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بوده است. اعتبارسنجی یافته های پژوهش نیز بر اساس مولفه های خاص روش های کیفی، به تایید رسید.

یافته ها

در گام نخست، با مطالعه و بررسی چندباره بیانیه گام دوم، کدهای اولیه با عنوان مضامین پایه استخراج شد. در گام بعدی، با طبقه بندی کدهای اولیه، مضامین سازمان دهنده شکل گرفت و نهایتا با دسته بندی موضوعی مضامین سازمان دهنده، هشت مضمون فراگیر به دست آمد. در انتها، شبکه مضامین با استفاده از نرم افزار Xmind 10 ترسیم شده است.

نتایج

مدل پیشنهادی نهایی، الگوی شایستگی سرمایه انسانی مطلوب در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را بر اساس شایستگی های بصیرت انقلابی، عدالت خواهی، جهاد علمی، عزتمندی و استقلال خواهی، روحیه و عمل جهادی، اخلاق محوری، معنویت گرایی و طهارت اقتصادی ارایه می کند که با استفاده از آن، می توان گام مهمی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی، برداشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2419642 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!