اثر دستکاری قیود (روش غیرخطی) برسطح انگیزش درونی و مهارت دختران 7 تا 9 سال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از عوامل موثر بر یادگیری آموزش غیرمداوم می باشد که می تواند با تاثیر بر ابعاد روانشناختی بر یادگیری موثر باشد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر اثر دستکاری قیود (روش غیرخطی) برسطح انگیزش درونی و مهارت دختران 7 تا 9 سال بود.

روش کار

بدین منظور در این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دوره پیگیری هفت روزه، از بین دانش آموزان دختر7 تا 9 ساله شهر بروجرد، 45 نفر به روش دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه آموزش غیرخطی، آموزش خطی و کنترل قرار گرفتند. درمرحله پیش آزمون، شرکت کنندگان به اجرای 10 کوشش تکلیف پرتاب کردن و دریافت کردن هم زمان مطابق با دستورالعمل آزمون MABC-2 پرداختند. بعد از اجرای پیش آزمون، گروه ها به اجرای آموزش مورد نظر در شش هفته و هر هفته 2 جلسه پرداختند. بلافاصله پس از آخرین جلسه تمرینی، و یک هفته بی تمرینی (مرحله یادداری) و با افزایش نیم متر در فاصله (مرحله انتقال) مجددا شرکت کنندگان به اجرای 10 کوشش تکلیف پرتاب و دریافت پرداختند. داره ها به روش تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری و کوواریانس تحلیل شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که هر دو روش غیرخطی و خطی باعث بهبود معنی دار عملکرد دریافت شد (05/0 <p).  همچنین بین دو گروه غیرخطی و خطی در عملکرد دریافت و انگیزش درونی تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0 > P) و  عملکرد گروه غیرخطی در هر دو مورد بهتر بود.

نتیجه گیری

 به طور کلی این نتایج بر اهمیت روش غیرخطی در مدارس برای بهبود عملکرد دریافت و انگیزش درونی دانش آموزان دختر تاکید دارد و  تاییدی بر رویکرد قیود محور می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
157 تا 171
لینک کوتاه:
magiran.com/p2419795 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!