بررسی فعالیت ضد باکتریایی لاکتوفرین کایمرا و اثر هم افزایی آن با آنتی بیوتیک های جنتامایسین، سفازولین و سفتازیدیم علیه باکتری های گرم منفی بیماری زا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه وهدف

معرفی موادضدمیکروبی جدیدیابررسی اثر هم افزایی ترکیبات موجود،به عنوان یک استراتژی درمانی دربرابر سویه های میکروبی مقاوم به یک یا چند آنتی بیوتیک، ضروری است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی فعالیت ضد میکروبیواثرهم- افزاییلاکتوفرین کایمرا (cLF)،در تعامل با برخی آنتی بیوتیکهای رایج درمانی بود.

روش کار

فعالیت ضد میکروبیcLFو آنتی بیوتیکهای جنتامایسین،سفازولینو سف تازیدیم به روش تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی (MIC) تعیین و متعاقب با آن، اثر هم افزایی این پپتید با هر یک از آنتی بیوتیک های مذکور بهروش چک برد، علیهE. coli،P. aeruginosaوS. typhi، بررسی و حداقل غلظتبازدارندهکسری (FIC) گزارش گردید. آزمون بررسی خروج مواد از سیتوپلاسم، ترسیم منحنی های زنده مانی و فعالیت پپتید و آنتی بیوتیکها به تنهایی و در ترکیب با یکدیگر، و موفولوژی سلول باکتریایی با کمک میکروسکوپ اکترونی روبشی در غلظتهای MIC وFIC انجام شد.

یافته ها

اثر هم افزایی در ترکیبcLFبا همه آنتی بیوتیکها، مشاهده شد. نتایجنشان داد که در غلظتهای FIC، خروج مواداز سیتوپلاسم و تعداد سلوهای زنده مانده، به طور معنیداری به ترتیب بیشترو کمتر از زمانی است که پپتید یا آنتی بیوتیکها به صورت منفرد استفاده گردند.فعالیت پپتیدو آنتیبیوتیک ها در غلظت FIC،روند افزایشی داشتوتصاویر SEM دراین غلظت نشان دهنده آسیب شدید غشایی سلولهای باکتریایی،بود.

نتیجه گیری

استفاده ازcLFو آنتی بویتیکها در غلظتهای FIC منجر به کاهش مقدار مصرفی هر دو ماده میگردد

زبان:
فارسی
صفحات:
16 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2419899 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!