تحلیل محتوای مصوبات هیئت امنای دانشگاه ها با تاکید بر آثار مالی مصوبات و حوزه اثرگذاری؛ مورد مطالعه دانشگاه های منتخب سطح 2

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مطالعه حاضر به منظور بررسی ساختار و ترکیب هییت امنا و ارزیابی عملکرد هییت های امنای دانشگاه های سطح دو کشور در قالب تحلیل محتوا، کیفیت مصوبات و الگوی حاکم بر جریان تصمیم گیری ها با تاکید بر آثار مالی مصوبات و حیطه اثرگذاری مصوبات در سه دوره 1396-1394-1392 انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده، مصوبات بررسی و مطالعه و اطلاعات مورد نیاز استخراج شد و سپس با روش کدگذاری باز کمی سازی صورت گرفت. جامعه آماری دانشگاه ها و نمونه مورد بررسی دانشگاه های سطح دو کشور بودند. نتایج نشان داد که به طور متوسط در سه دوره مورد بررسی، بیش از 50 درصد مصوبات بار مالی دارند و هزینه های جدیدی را بر دانشگاه ها تحمیل می کنند. همچنین در دوره بررسی سهم بیشتر مصوبات مربوط به امور مالی و بودجه ای و اداری و استخدامی دانشگاه هاست. درواقع، حوزه های آموزشی، عمرانی و توسعه فیزیکی دارایی سرمایه ای، دانشجویی، پژوهشی، بین المللی، فناوری و سایر به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. ساختار انتصابی با اختیارات محدود، متمرکز و با تغییرات متاثر از تغییرات سیاسی دولت را می توان ویژگی های غالب ترکیب هییت های امنای دانشگاه ها در کشور ایران نامید که فاصله بسیار زیادی با الگوی مورد انتظار و مطلوب هییت امنای مستقل و حرفه ای دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
83 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2420572 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.